V Laure nájdu zábavu, kamarátstva a viac

   „Mamiii, zober ma do Laury,“ žobronila osemročná Rebeka, keď počula v kostole oznam o tom, že miestne stredisko Laura otvára nové krúžky a pozýva na prímestský tábor. Dnes už je tínedžerka. Do Laury chodí ďalej a chce sa stať animátorkou – dobrovoľníčkou, ktorá dáva ďalej to, čo dostala.


   V dnešnej dobe je veľmi potrebné pomáhať mladým dievčatám nachádzať svoju identitu, aby vedeli, kto sú, akú majú hodnotu a vedeli sa dobe pripraviť na rolu budúcej matky. Jednou z takýchto možností je aj saleziánska mládežnícka organizácia Laura.


Kto sme – čo sme
   Laura, združenie mladých, nie je v sieti mládežníckych mimovládnych neziskových organizácií nováčikom. Tento rok dovŕši 17. narodeniny, je z nej už teda riadna mladá slečna vo veku väčšiny svojich členov. Deti a mladí do tohto veku tvoria vyše 90 percent jej celkového osadenstva.
   Nechajme však priestor tým, kvôli ktorým Laura existuje. Z toho najlepšie pochopíme ako, načo a prečo:


Našou rečou
   Laura, to sme my. Radi sa stretávame v malom i vo veľkom, zabávame, jašíme, športujeme... Obľúbili sme si bl. Lauru Vicuňovú, dievča s optimistickým úsmevom na tvári aj napriek skrytej bolesti v srdci. Ukázala nám, že pravú radosť má ten, kto nežije len pre seba, ale aj pre druhých.
   S pasiou sa učíme všeličo nové: hrať na gitare, spievať, piecť, vyrábať (takmer) umelecké diela, fotiť, písať články...
   Chodíme do nášho strediska, ale aj do táborov, na výlety, chatovačky, stanovačky, prímesťáky, na misie do Albánska, na Ukrajinu...
   Patria medzi nás naše animátorky a animátori, ktorí svoj voľný čas venujú mladším. Ako na to, sa učia v Škole pre animátorov. „My animátori, tým, že dávame seba, objavujeme seba samých, skutočnú radosť a naše miesto v živote,“ dokresľujú obraz o činnosti dobrovoľníci – mládežnícki pracovníci, ktorých počet sa vyšplhal na 327.
   Nedáme dopustiť na naše se-stry saleziánky, ktoré majú v LAURE svoje dôležité miesto. „My sestry aj s celou sale-ziánskou rodinou zasa chceme žiť šťastný a plnohodnotný život, aby sme spoločne ľahšie chytili mladých do siete. Záchrannej, samozrejme! :-)“ dodávajú sestry.
   O dobrodružstvách, ktoré spolu zažívame, si potom píšeme na www.laura-mladez.sk, aby sme vedeli, čo sa kde melie.


Ale vážne!
   Prioritami Laury sú dobrovoľníctvo, rozvoj, žena, výchova. Cieľom činnosti združenia (ktoré malo v minulom roku 1 233 členov) je na princípoch preventívneho systému predchádzať negatívnym javom vo výchove a vývoji mladých ľudí tým, že im ponúka zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom rôznych aktivít a možností využitia osobných daností. Charakteristickou črtou je stretávanie sa detí a mladých v rovesníckych skupinách, tzv. stretkách, ktoré zodpovedajú ich túžbe po vzájomnom obohacovaní a potrebe niekam patriť. Silným špecifikom je angažovanie v prospech dievčat, zameriavanie na ich rozvoj, zvyšovanie povedomia dôstojnosti ženy a matky. V rámci Slovenskej republiky má združenie 16 nižších organizačných zložiek – stredísk (Banská Bystrica, Bra-tislava – Kremnická, Bratislava – Mamateyova, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Gelnica, Humenné, Košice, Michalovce, Námestovo, Prešov, Rožňava, Šamorín, Torysa, Trnava, Žarnovica).
   Laura sa zameriava predovšetkým na činnosť v strediskách, angažuje sa v miestnych komunitách. Orga-nizuje však aj celoslovenské aktivity, napríklad Žijem, čo s tým – pre tých, ktorí hľadajú životnú cestu; VIDES – projekty misijného dobrovoľníctva na Ukrajine, v Albánsku aj na Slo-vensku.
   Združenie má vlastnú webstránku, ktorej redakciu tvoria mladí ľudia zo stredísk vyškolení na mediálnom kurze Pomedzi riadky. Podieľa sa aj na tvorbe animátorskej sekcie mládežníckej stránky ziwhat.sk.


Celoslovenské aktivity
   Dobrovoľníctvo: V nasadení života – tréningy, kurzy, tábory, výpravy: Ukrajina, Albánsko, Rumunsko, Slovensko...
   Kultúra: Laurasong – festival speváckych zborov,
                Laurafest – animátorská párty a doping (workshopy o animátorstve)
   Mediálne kurzy: Pomedzi riadky, Mediálna škola MeŠ
   Šport: regionálne turnaje vo volejbale (Bratislava, Dolný Kubín, Košice)
   Osobnostný rozvoj: Žijem, čo s tým, Orientácie – objavovanie životného povolania

 

Stredisková činnosť
   Rovesnícke skupiny, krúžky (gitara, tanec, spev, bicie, divadlo, šikovné ruky, volejbal, pingpong, turistika, hry...), miestne školy pre animátorov, duchovné cvičenia a obnovy, výlety, tábory, chatovačky, stanovačky, karnevaly, turnaje, maxistretká stredísk, oslavy dona Bosca, Laury, Dňa matiek, súťaže...


Kontaktné údaje:
Laura, združenie mladých
Mamateyova 4
851 01 Bratislava
IČO: 31955916
Bankové spojenie: 134 196 1955/0200
e-mail: ustredie@laura-mladez.sk
www.laura-mladez.sk

Andrea Miklovičová FMA