Občianske združenie Slovo pre ženy

CIEĽ A ČINNOSŤ ZDRUŽENIA

Cieľom občianskeho združenia je rôznymi spôsobmi pomáhať ženám v rozvoji vlastnej osobnosti. Chceme prispieť k objavovaniu a prehlbovaniu ich  talentov a tvorivosti a viesť ženy  k sebarealizácii v rôznych oblastiach spoločenského života. Cieľovou skupinou sú predovšetkým ženy v produktívnom veku.

Ciele budeme napĺňať nasledujúcimi spôsobmi:

1) Vydavateľská,  publikačná a prekladateľská činnosť (časopis, knihy, štúdie).

2) Komunikačná činnosť:

      a. zriadením vlastnej a e-mailovej adresy, prostredníctvom ktorej bude možné reagovať na odozvy čitateliek,

      b. zriadením vlastnej webovej stránky, na ktorej bude uverejnená časť článkov z hore spomenutého časopisu, informácie o aktivitách pre ženy organizovaných inými organizáciami a združeniami,

      c. mediálna,

      d. telefonická.

3) Organizovanie otvorených prednáškových stretnutí s domácimi a zahraničnými prednášateľmi.

4) Konzultačno-poradenská činnosť.

5) Organizovanie oddychovo-relaxačných podujatí .

6) Vzdelávanie a rozvoj svojich členov formou kurzov, prednášok a pobytov na Slovensku aj v zahraničí.

7) Získavanie finančných prostriedkov potrebných na dosiahnutie svojho poslania.

8) Charitatívna činnosť.