Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia

K stretnutiu zástupcov KBS a NVO dňa 7. februára 2008 na Ministerstve zdravotníctva SR.
Spätná väzba od účastníčky delegovanej za Fórum kresťanských inštitúcií MUDr. A. Kováčovej

 

Stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva, hlavných odborníkov z oblasti gynekológie a pôrodníctva, predstaviteľov desiatok NVO a hnutí zainteresovaných v danej problematike a delegáta KBS boli ukážkou netolerantného a direktívneho prístupu MZ k daným otázkam.

Okrem dlhoročných zástupcov Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (IPPF)  MUDr. Michala Klimenta a MUDr. Cupánika pozvanie na stretnutie prijal  hlavný odborník SR pre gynekológiu a pôrodníctvo MUDr. Borovský,  prezident Slovenskej gynekologickej spoločnosti prof. MUDr. Danko a hlavný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, doc. Války.
Na opačnom ideologickom póle  boli zastúpení delegát KBS R. Frydrich  a odborníci roky pracujúci v danej problematike z viacerých oblastí,  napr. RNDr. Karol  Pastor, JUDr. Mgr. Anton Chromík, Pharm. Dr. Jozef Laurinec vedúci lekárne Karmel v Trstenej, výkonný riaditeľ OZ Liga pár páru Ing. Jozef Predáč, výkonný riaditeľ Fóra života Ing. Marek Michalčík, y8st. Donum Vitae a Svetového hnutia matiek MUDr. Anna Kováčová a ďalší. Napriek tomu, že vyjadrenia pripomienkujúcich subjektov boli predložené pred stretnutím v písomnej forme, ich pripomienky a logická argumentácia v diskusii boli opakovane hodnotené ako „nezapracovateľné", ideologicky motivované a ich argumenty v diskusii boli  direktívne zamietané.

V náväznosti na stretnutie dávam do pozornosti:

1) Ako mohol hlavný koordinátor diskusie a zástupca MZ SR fundovane viesť pripomienkovú diskusiu, ak na stretnutí  položil MUDr. Klimentovi otázku, čo je to IPPF (Medzinárodná spoločnosť pre plánované rodičovstvo)? Koordinátor diskusie musí mať nezaujatý postoj.
Môže predstaviteľ MZ jednostranne a z pozície moci  hodnotiť účastníkov bojujúcich už druhé desaťročie proti implementácii direktív IPPF na Slovensko  (Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo) ako nepripravených, nekompetentných, ideologicky zaťažených a pod.?
Je neprípustné, aby reagoval len pod neustálym tlakom slovenských ideologických vedúcich IPPF.

 Kladiem otázky:
2) ak napr. PharmDr. Jozef Laurinec - znalec v otázkach farmakológie - predloží  v diskusii štúdiami podložené percentuálne hodnotenia z oblasti  najnovších výskumov, napr. ohľadom kancerogenity kontraceptív , (pozri prílohu), ako je možné, že koordinátor diskusie v súčinnosti s dr. Klimentom opakovane hodnotí argumentáciu prizvaných subjektov a ich návrhy zohľadňujúce rodinu a iné prístupy k sexuálnej výchove a pod. len ako „deštruktívne a ideologické"?

3) ak je zástupca primátora Bratislavy JUDr. Mgr. Anton Chromík  atakovaný prv ako by vôbec prehovoril;

4) ak popredný demograf  a bývalý poslanec NR dr. Pastor predkladá matematicky podložené fakty ilustrujúce genocídu,

5) ak fakmakológ hovorí v presných číslach o 40. tisícoch potenciálnych abortov v dôsledku hormonálenej antikoncepcie (tbl Postinoru) v súčasnej demografickej situácii,

6) ak  predstavitelia FKI, DV, Fóra života, SHM ...atď. citujú fakty adresované aj celosvetovo Svetovej zdravotníckej organizácii ohľadom negatívnych účinkov hormonálnej antikoncepcie a búria sa pre neuvádzanie autentickej alternatívy zodpovedného rodičovstva, ktorou sú prirodzené metódy, ktorých spoľahlivosť je dokázaná štúdiami samotnej Svetovej zdravotníckej organizácie...(viď priložený dokument SHM adresovaný Svetovej zdravotníckej organizácii...) a návrh je jednohlasne  hodnotený ako neprijateľný,
 
prečo smie v správach televízie odznieť vyjadrenie hovorkyne MZ  (p. Balázsikovej – dňa 11.2.08), že diskutujúci za NVO nepredložili žiadne racionálne fakty, ani neposkytli argumenty" a ich dôvody boli postavené len na základoch ich ideologického presvedčenia?

Nie je tento prístup podkopávaním autority samotného Ministerstva zdravotníctva? Nie je zavádzaním verejnosti a šírením nepravdivých informácií na objednávku národných pobočiek IPPF, ako aj  porušovaním základných práv občana a mediálnej etiky?

Ako jedna z veľmi mála pripomienok bola akceptovaná poznámka prizvať za tvorcov koncepcie programu aj psychiatrov. Azda preto, aby oni „odborne" odobrili potrebu sexu a jeho nevyhnutnosť pre zdravie juvenilnej populácie? Psychiater v takejto diskusii môže konštatovať len absolútnu refraktérnosť jednej strany na akúkoľvek logickú agumentáciu, predpojatosť, aroganciu až latentnú agresivitu, ktorú možno vysvetliť len na základe tzv. teórie kongnitívnej dissonancie, podľa ktorej sa človek stáva neschopným vnímať argumenty, ak sa jeho konanie chronicky nezhoduje s cítením a myslením.

Navrhujem:

-aby KBS ako autorita v stálej spolupráci trvala na zamietnutí dokumentu za podpory komisie odborníkov (demograf, sociológ, právnik, ....zástupca ZMOS, pedagóg, psychiater, pediater, psychológ, atď.);

- aby  táto problematika bola vyvážene medializovaná

- aby sa všetkými spôsobmi a na každej úrovni (inštrukcií vo v radách KBS, pomocou informácií  na školách, na hodinách vyučovania etickej výchovy a náboženstva, informácií v lekárňach, na krúžkoch...prostredníctvom rehoľných spoločenstiev ...atď.) pravdivo informovala verejnosť, a to v čo najširšom rozsahu o  skutočnostiach, ktoré sú útokmi na základné piliere rodiny, na morálku a na naše kresťanské dedičstvo.

Vieme, že IPPF ( za posledných 20 rokov pomocou svojich „apoštolov“ na Slovensku urobilo nesmiernu prácu v propagácii uvoľnenej morálky, užívania kontraceptív, (vzostup cca z 3 na 18 %), v premene myslenia žien i mladistvých vo vzťahu k antikoncepciii a následnej genocíde a pod., voči čomu bola práca našich kresť. organizácii v opačnom smere  podstatne menej účinná, prebiehala bez finančného zabezpečenia, atď. a inej podpory. Naše NVO ako  Donum Vitae, Fórum života, Centrá pre rodinu... atď by mali mať širokú konkrétnu podporu KBS, mali by sa stať profesionálnmi, platenými, celoplošnými.... a spoločne koordinovanými.

Na záver kladiem otázku, čo možno v tomto smere konkrétne a profesionálne podniknúť v záujme práv občana, osobitne dieťaťa. Tieto sú  evidentne a neustále porušované, ako to bolo na zasadnutí 7.2. na MZ, i včera, dňa 11. 2. 08 v televíznych správach vysielaním nepravdivých informácií?

 V Bratislave 11.2. 2008                

  

MUDr. Anna Kováčová
Kontakt:0915 222 412, pracovisko 02/  59371 108, KDP,Knika detskej psychiatrie  Detskej fakultnej nemocnice DFNsP, Bratislava, Limbová ul.

 

Uvádzam príklady vyjadrených „nezapracovateľných  a ideologických pripomienok“

SLK – lekáreň KARMEL

Synteticke hormony obsiahnute v antikoncepcnych pripravkoch su na zozname karcinogenov Internacional Agency for Research On Cancer. V roku 2005 Americky National Institut of Enviromental Health Sciences, zaradil steroidne hormony tvoriace zlozku oralnych kontraceptiv do zoznamu 228 poloziek dokazanych ,alebo vysokopravdepodobnych karcinogenov. Ak k tomu pripocitame, ze hormonalna  antikoncepcia zvysuje riziko infarktu myocardu /RR 2-3x/, tromboembolickej nemoci/RR 3-4x/,centralnej mozgovej prihody /0.89-2.99x/,hepatocelularneho  karcinomu /RR 0.6-14.5x/, tazko predpokladat , ze hormonalna antikoncepcia prispeje k sexualnemu a reprodukcnemu zdraviu naroda.
Treba si teda polozit otazku , ci nam ide o slovensky narod, alebo ci ide iba o to ,aby niekto mal este vacsie zisky. Pretoze uz mame len okolo 800 000 zien fo fertilnom veku, mali by sme ich zdravie chranit, aby sme zachranili nas narod. Je preto velmi nezodpovedne ohrozovat sexualitu, zdravie a plodnost slovenskych zien hormonalnymi antikoncepcnymi pripravkami.    

                                                                               PharmDr.Laurinec Jozef

 POSTOJ  SVETOVÉHO  HNUTIA MATIEK k propagovanej sexuálnej výchove vyjadrený v pripomienkových materiáloch k Špeciálnemu programu pre výskum, rozvoj a vzdelávanie v oblasti ľudskej reprodukcie pre SVETOVÚ ZDRAVOTNÍCKU ORGANIZÁCIU, Geneva
                                              
SVETOVÉ HNUTIE MATIEK (SHM)  považuje oblasť gynekológie a pediatrie za prvoradú pre život a zdravie budúcich generácií. Zvládnutie plodnosti zostáva východiskovým bodom fyzického a psychického zdravia matky. Zaisťuje rovnováhu a blahobyt celej rodiny a je aj podkladom  pre harmonický rozvoj celej spoločnosti.

SVETOVÉ HNUTIE MATIEK  vyjadruje zásadný nesúhlas  k prostriedkom propagovaným  SVETOVOU ZDRAVOTNÍCKOU  ORGANIZÁCIOU  ako aj s navrhovanými spôsobmi ich šírenia. SHM nesúhlasí, aby sa antikoncepčné tablety dopĺňajúce pravidelnú chemickú antikoncepciu “urgentne” a v čo najväčšom rozsahu rozširovali v populácii metódami presviečania. Cieľom tohoto marketingu je naprogramovanie správania konzumentiek antikoncepcie; v konečnom dôsledku tu ide o neustále nátlakové pôsobenie. Prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie sú vyzývané všetky ženy v období mladosti, v čase, keď sú vo všeobecnosti v dobrom zdravotnom stave, aby absorbovali veľké množstvo hormónov so sekundárnymi - a nie nezanedbateľnými, či  doposiaľ nedostatočne preskúmanými účinkami - hormónov, pred ktorými v Európe starostlivo chránime zvieratá určené na konzumáciu! Nad touto voľbou sa možno len počudovať.

Hoci sú zdroje určené na starostlivosť o zdravie limitované, SZO považuje za naliehavú prioritu šíriť drahé antikoncepčné prostriedky a kladie ju pred potrebu čeliť nedostatkom liekov nevyhnutných pre zdravie matiek a detí.

Keď SZO vypracúva dôležité informujúce dokumenty o antikoncepcii, neindikuje ako autentickú alternatívu prirodzené metódy regulácie plodnosti, ktorých účinnosť bola potvrdená prácami v sérii piatich štúdií SZO publikovaných vo "Fertility and Sterility" v rokoch 1981 a 1987 pod titulom " A Prospective Multicenter Trial of the Ovulation Method of Natural Family Planning".
            SVETOVÉ HNUTIE MATIEK pripomína výhody tejto metódy:
            -zachovávajúcej úplnú integritu zdravia ženy a jej prirodzenú rovnováhu
            -finančne nezaťažujúcej (okrem krátkej informácie zainteresovaných)
            -napomáhajúcej sebapoznanie a zmysel pre osobnú a rodičovskú zodpovednosť
            -podporujúcej úsilie o dobro a rozvoj spoločnosti založenej na rodine.
SHM dôrazne žiada od SZO:
            -aby pokračovala v štúdiách podľa posledných objavov vedeckých výskumov ľudskej plodnosti a jej prirodzenej regulácie
            -aby si dala za cieľ jej šírenie medzi národmi
            -aby signalizovala existenciu tejto metódy v dokumentoch o antikoncepcii a neplodnosti
            -aby svoje úsilie urgentne zasahovať namierila na ozajstné problémy týkajúce sa zdravia matiek a ich detí... na dostupnosť  základných liekov, na zlepšenie vybavenia a služieb primárnej a sekundárnej starostlivosti, tak ako boli definované v Alma Ate v r. 1978 a na šírenie zdravotnej výchovy rešpektujúcej prirodzenosť v prvom rade medzi matkami a mladými.
www.mouvement–mondial-des- meres.com

Za SHM – Donum Vitae                                 Mudr. Anna Kováčová

 

 

 

O Miriam
Aktuálne číslo
Archív
Linky
Akcie
Listáreň
Čitáreň
O Redakcii
Objednávky